Сүлжээний төхөөрөмжийн шийдэл: НЬЮТЕЛЕКОМ ХХК
Сүлжээний төхөөрөмжийн шийдэл
ШийдэлХарилцаа холбооны системийн шийдэлСүлжээний төхөөрөмжийн шийдэл
Сүлжээний төхөөрөмжийн шийдэлСҮЛЖЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ:
   
  • Галт хана   
     • Рүүтер    
     • Свитч   
     • Сервер    
     • Кабинет   
     • Аюулаас урьдчилан       
      сэргийлэх  төхөөрөмж   
     • Дотоод хяналт    
     • Ухаалаг хамгаалалт   

Ашиглах байгуулагууд:
  
   • ААН, албан  байгууллага
     • Банк
     • Үйлдвэр, уул уурхай
     • Зочид  буудал
     • Үйлчилгээний  газар


Онцлох бүтээгдэхүүн